Restaurant Het Zuiden, gevestigd aan Mariastraat 4 3511 LP Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
A: Mariastraat 4, 3511 LP Zenderen
W: www.restaurant-hetzuiden.nl
T: 030 – 232 5848

Persoonsgegevens die wij verwerken

Restaurant Het Zuiden verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Bedrijf
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie en telefonisch zoals allergie-informatie

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Restaurant Het Zuiden verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
Ons restaurant verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens. Allergie-informatie en speciale wensen worden bij uw reservering ter kennis aangenomen maar niet bewaard.
Helaas kunnen wij via onze website doorgegeven persoonsgegevens niet controleren op leeftijd. Indien wij persoonsgegevens bewaren en verwerken van personen onder de 16 jaar, is dat zonder onze medeweten aangeboden. Natuurlijk zullen wij deze persoonsgegevens direct verwijderen zodra blijkt dat het om een minderjarige gaat.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Restaurant Het Zuiden verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Restaurant Het Zuiden verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Restaurant Het Zuiden neemt geen -op basis van geautomatiseerde verwerkingen- besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Restaurant Het Zuiden) tussen zit. Restaurant Het Zuiden gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • Microsoft Office
 • WordPress

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Restaurant Het Zuiden bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: 16 maanden na beëindiging factuurrelatie tenzij u verzoekt uw persoonsgegevens te verwijderen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Restaurant Het Zuiden verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Restaurant Het Zuiden gebruikt enkel technische- en functionele cookies voor het juist functioneren van de website. Er worden geen tracking-cookies gebruikt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Restaurant Het Zuiden en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@restaurant-hetzuiden.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Restaurant Het Zuiden wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Restaurant Het Zuiden neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@restaurant-hetzuiden.nl